Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между sexshop15.com, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено подолу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез sexshop15.com стоки.

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. “Уебсайт/сайт” (“web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. E-mail: info@sexshop15.com

1.3. “sexshop15.com” е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. “Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е направило поръчка в sexshop15.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.5. “sexshop15.com”, е собственост на търговското дружество “Танго СХМ” ЕООД, с регистрационен номер: ЕИК 121543865, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С.Раковски 71, представлявано от управителя, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “Танго СХМ” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

1.6. “Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки. Всяка поръчка се потвърждава по телефон и по имейл.

1.7 “Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока , включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.8. “Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.9. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.10. “Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

1.11. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.12. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.13. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.14. “Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2. Предмет “Танго СХМ” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в sexshop15.com – електронен магазин стоки, след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
3. Други

3.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на следният адрес: https://sexshop15.com/ terms.pdf

3.2. Поръчката се извършва чрез натискане на бутоните “Купи” и “Поръчай“. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез sexshop15.com стоки, след което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

4. Промени в Общите условия

Sexshop15.com има право да променя едностранно всички условия за продажба на предоставяните стоки и или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Клиента. Въпроси, запитвания и консултации на Клиентите могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронна поща на адрес info@sexshop15.com, или на тел. 0884 53 10 53, 24 часа в денонощието. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на сайта sexshop15.com Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

5. Публикуване на информация за стоките в sexshop15.com

“Танго СХМ” ЕООД публикува на адрес https://sexshop15.com, описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. Sexshop15.com си запазва правото да изпраща на Клиента съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта sexshop15.com.

6. Заявка за покупка

6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите sexshop15.com стоки, след като добави стоки във виртуалната пазарска “кошница”. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока;

• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката;

6.2. Заявката за покупка на стока от sexshop15.com се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчай”. При успешно направена поръчка, Клиентът получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, датата и часът, в който е направена поръчката. Всяка поръчка се задължително, освен чрез имейл, се потвърждава и по телефон. При посочени непълен, неверен или грешен мейл адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за sexshop15.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

7. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от sexshop15.com чрез прозвъняване на Клиента по телефона и изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, избрания от Клиента начин на плащане и др.

8. Цени

8.1. Всички цени в сайта за електронна търговия sexshop15.com са в български левове, с включен ДДС.

8.2. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

9. Начини на плащане Цената по чл. 8 може да бъде платена по следният начин:

9.1. Чрез наложен платеж

9.2. Чрез системата epay.bg

9.3. Чрез системата paypal.com

10. Право на отказ

10.1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл. 50 – 56, има право да се откаже от сключения договор.

10.2. При закупуване на услуги, чрез натискане на виртуалния бутон “Поръчай”, заплащане на услугата и получаване на куриерска или пощенска пратка със съответните стоки, договорът за услуга се счита за изцяло изпълнен от “Танго СХМ” ЕООД и потребителя се счита за информиран и съгласен, че от този момент вече не може да се позове на правото си на отказ по смисъла на ЗЗП чл. 50 – 56. 11.

11. Права и задължения на “Танго СХМ” ЕООД:

11.1. “Танго СХМ” ЕООД се задължава:

11.1.1. Да осигури качествен достъп до информационните си ресурси;

11.1.2. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

11.2. “Танго СХМ” ЕООД има право:

11.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

11.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “Танго СХМ” ЕООД, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “Танго СХМ” ЕООД.

11.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

11.3. “Танго СХМ” ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и sexshop15.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. “Танго СХМ” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на sexshop15.com (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

12. Ограничаване на отговорността

12.1 “Танго СХМ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “Танго СХМ” ЕООД.

12.2. “Танго СХМ” ЕООД не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на “Танго СХМ” ЕООД.

12.3. “Танго СХМ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством sexshop15.com.

12.4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в sexshop15.com електронни препратки и рекламни банери, “Танго СХМ” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Sexshop15.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

12.5 “Танго СХМ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

13. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

13.1. Да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция/телефон и адрес за доставка;

13.2. Да плати цената на заявената от него стока;

13.3. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

13.4. Да уведомява незабавно sexshop15.com в случай на неправомерен достъп до електронната си поща, както и при вероятност от такъв;

13.5. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът има право на:

13.6. Достъп в режим онлайн до sexshop15.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “Танго СХМ” ЕООД.

13.7. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

13.8. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от sexshop15.com.

Клиентът се задължава при ползуване на sexshop15.com

13.9. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

13.10. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

13.11. Да уведомява незабавно sexshop15.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

13.12. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);

13.13. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в sexshop15.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

13.14. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

13.15. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията по предходната алинея “Танго СХМ” ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до електронния магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, “Танго СХМ” ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

14. Лични данни “Танго СХМ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите изпращат онлайн поръчка – специална регистрация НЕ се изисква.

Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът доброволно предоставя при изпращането на онлайн поръчка. “Танго СХМ” ЕООД не използва вашите лични данни за e-mail/ sms маркетинг и свъраните с него e-mail адреси, телефони, начина на събиране (абониране) и съхранението им, освен ако сами и доброволно дадете вашето съгласие. “Танго СХМ” ЕООД използва само вашето име, телефон за връзка и адрес за доставка, който обикновено е офис на куриера, а не личен. С изпращането на онлайн поръчка вие се съгласявате да използваме тези ваши лични данни, които се използват само за конкретната доставка. Тези данни се съхраняват ограничено време и могат да бъдат изтрити веднага по ваше желание след извършване на доставката.

15. Обработване на информация/ лични данни за Клиент

“Танго СХМ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие. Във формата, попълвана от Клиента при поръчка, “Танго СХМ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Танго СХМ” ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

16. Цели, за които може да се използва информацията

16.1. “Танго СХМ” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

16.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до sexshop15.com на посочените адрес или e-mail за контакти (info@sexshop15.com).

16.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до sexshop15.com на посочените адрес или e-mail за контакти (info@sexshop15.com).

16.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Танго СХМ” ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

17. Прекратяване/ Разваляне на договора Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

17.1. Преустановяване на дейността на “Танго СХМ” ЕООД;

17.2. Прекратяване поддържането на магазина; или

17.3. В други предвидени в закона случаи.

17.4. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

18. Отказ от поръчка

18.1. Клиентите имат право да се откажат от получените стоки в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката в случай , че представи касовя бон за покупката, стоките не са използвани, не е увредена цялоста на опаковката им, запазени са защитните хигиенни стикери и е запазен търговският вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката, неразкъсани) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При нарушен търговски вид, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние.

18.2. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, “Танго СХМ” ЕООД се ангажира продуктът да бъде подменен с нов или да бъде възстановена заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на “Танго СХМ” ЕООД. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени на сайта sexshop15.com, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

18.3. При получаване на пратката клиентът трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

18.4. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

18.5. Непотърсени и неполучени от “Танго СХМ” ЕООД поръчки до 14 дни автоматично се анулират.

19. Обезщетения

19.1. Клиентът е длъжен да обезщети “Танго СХМ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

19.2. Клиентът е длъжен да обезщети “Танго СХМ” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

19.3. “Танго СХМ” ЕООД е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от sexshop15.com умишлено или при проявена груба небрежност.

20. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

21. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

22. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на sexshop15.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

23. Права на интелектуална собственост

23.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия https://sexshop15.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “Танго СХМ” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на sexshop15.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

23.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е “Танго СХМ” ЕООД или трето лице.

24. Приложимо право За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на “Танго СХМ” ЕООД на 24 Юни 2019 г. съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.